top
logo


業務執掌 列印

執掌:

1、編制會計報告表

 

2、編制年度預算書

 

3、編制年度決算書

 

4、學校營繕工程經費管控

 

5、財物採購經費管控

 

6、代辦經費管控

 

7、補助款經費管控

 

bottom

Designed by WNVS 2013.10.30